DREISSENIDAE
Especes : 6 Taxa : 6 (maj:18-01-06)

DREISSENINAE
Dreissena
Dreissena africana Van Beneden , ( 20 30 ) Afrique O.,
Dreissena cochleata Kickx in Nyst 1835, ( 11 ) Afriq O. Europe O.,
Dreissena polymorpha (Pallas 1771), ( 25 50 ) Asie Mineure & Europ,

Mytilopsis
Mytilopsis adamsi Morrison 1946, ( ) Singapour,
Mytilopsis leucophaeata (Conrad 1831), ( 18 360 ) Mexique & New York,
Mytilopsis lopesi Alvarenga & Ricci 1989, ( ) Bresil,